De website voor informatie over
acupunctuur gebaseerd op traditionele Chinese geneeskunde.

Het team
Slider Image

Acupunctuur

Alles wat je moet weten over acupunctuur ! Enkele bronnen over acupunctuur.

Leer meer
Slider Image

Veilig?

Acupunctuur kan ongewenste effecten hebben als het niet goed wordt beoefend!

Leer meer
Slider Image
1 / 3
Service

Hallo, wij zijn Ingrid, Steve en Naar, drie traditionele Chinese geneeskunde therapeuten en acupunctuur beoefenaars.Wij hebben deze website gemaakt om u te informeren over acupunctuur, de indicaties en de voordelen ervan.

We kwamen samen om een website te maken die mensen zal informeren over de voordelen van acupunctuur. Ingrid is Frans-Duits en beoefent al meer dan 10 jaar acupunctuur. Ingrid is gespecialiseerd in natuurlijke cosmetica en werkt ook mee aan het informatieportaal vos-cosmetiques-naturels.com (Franse website). Steve komt uit de VS en beoefent acupunctuur sinds 5 jaar. Naar komt uit China en beoefent al meer dan 20 jaar acupunctuur.

Alle drie zijn we gepassioneerd om u te helpen u op uw best te voelen, en we geloven dat acupunctuur een krachtig hulpmiddel kan zijn om dit doel te bereiken. Wij zijn verheugd onze kennis met anderen te kunnen delen en hopen dat steeds meer mensen de voordelen van deze eeuwenoude praktijk zullen waarderen.

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur houdt in dat specifieke punten op de huid worden gestimuleerd, gewoonlijk door het inbrengen van naalden.

In zijn oorspronkelijke vorm was acupunctuur gebaseerd op de beginselen van de traditionele Chinese geneeskunde. Traditionele acupuncturisten verstaan gezondheid in termen van de levenskracht of energie die "Qi" (spreek uit als "chee") wordt genoemd en die tussen de organen stroomt langs kanalen die meridianen worden genoemd. De Qi-energie moet met de juiste kracht en kwaliteit door elk van deze meridianen en organen stromen om gezond te blijven. Acupunctuurpunten bevinden zich langs de meridianen en zijn een middel om de stroom van Qi te veranderen. Traditionele acupuncturisten gebruiken een Oosters geneeskundig kader om te verwijzen naar verstoringen waarvan men denkt dat ze symptomen veroorzaken, zoals "vacuüiteit van nier-yang, overloop van water" of "vochtige warmte in de blaas".

Veel conventionele gezondheidswerkers die acupunctuur beoefenen hebben deze concepten losgelaten. Acupunctuurpunten worden verondersteld overeen te komen met fysiologische en anatomische kenmerken zoals perifere zenuwknooppunten, en de diagnose wordt gesteld in zuiver conventionele termen.

Een concept dat door sommige beoefenaars belangrijk wordt geacht, is dat van de "trigger points", die volgens hen vaak overeenkomen met acupunctuurpunten.

Dit is een gebied van verhoogde gevoeligheid binnen een spier waarvan wordt aangenomen dat het een karakteristiek patroon van doorverwezen pijn in een verwant lichaamsdeel veroorzaakt. Zo worden gevoelige plekken in de nek- en schouderspieren in verband gebracht met verschillende soorten hoofdpijn.

Vaak wordt gesuggereerd dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen traditionele en westerse acupunctuur, maar er is een aanzienlijke overlapping tussen de twee benaderingen.

Bovendien is traditionele acupunctuur niet één enkele historisch stabiele therapie en is er aanzienlijke variatie tussen verschillende "scholen" van acupunctuurbeoefening. Twee acupuncturisten die dezelfde patiënt behandelen, kunnen verschillen in de gekozen punten, de diepte en duur van de naaldbevruchting, de methode en intensiteit van de naaldstimulatie, en het gebruik van aanvullende technieken zoals massage of kruidengeneeskunde.

L'efficacité de l'acupuncture chinoise

Pijn na tandheelkundige chirurgie is een goed model voor acupunctuur analgesie vanwege het beperkte en voorspelbare verloop. Patiënten die een derde kies moesten trekken, werden in een dubbelblind onderzoek gerandomiseerd om acupunctuur of placebo te krijgen.

Het gemiddelde pijnvrije interval na de operatie was 181 minuten bij acupunctuurpatiënten en 71 minuten bij de controlegroep, een statistisch significant verschil. Een systematisch overzicht van 16 van dergelijke studies concludeerde dat acupunctuur waarschijnlijk effectief is tegen pijn na tandheelkundige chirurgie en dat toekomstig onderzoek zich moet richten op het definiëren van de "optimale acupunctuurtechniek".

Verschillende systematische reviews hebben de effectiviteit van acupunctuur voor de behandeling van chronische pijn geëvalueerd (tabel 1).

Sommige systematische reviews onderzochten specifieke diagnoses, zoals hoofdpijn of rugpijn, terwijl andere studies omvatten van een reeks chronische pijnaandoeningen. Hoewel de bevindingen van de onderzoeken uiteenliepen, bleek acupunctuur in de meeste onderzoeken superieur te zijn aan geen behandeling of een wachtlijstcontrole. Bij de RCT's waarin acupunctuur werd vergeleken met een shamtechniek, was er een beter evenwicht tussen die waarbij statistisch significante verschillen tussen de groepen werden gevonden en die waarbij dat niet het geval was. Meta-analyses werden over het algemeen niet nagestreefd. De kwaliteit houdt verband met de uitkomst van de studie, waarbij studies van mindere kwaliteit vaker de voorkeur geven aan acupunctuur.

Vervolgens is een aantal andere RCT's gepubliceerd die nog niet systematisch zijn geëvalueerd. Deze RCT's zijn van wisselende kwaliteit en leveren ook tegenstrijdig bewijs voor de effectiviteit van acupunctuur bij een reeks chronische pijnaandoeningen. Tabellen met meer details over elk van deze proeven zijn beschikbaar op de website van de Centres for Reviews and Dissemination (CRD) (www.york.ac.uk/inst/crd/ehcb.htm).

Voorstanders van acupunctuur hebben gewezen op de resultaten van verschillende studies van hoge kwaliteit die statistisch en klinisch significante verschillen hebben aangetoond tussen acupunctuur en sham. Elk van deze resultaten moet echter niet los worden gezien van het grotere geheel van gegevens over chronische pijn.

Acupunctuur wordt alom gepromoot als een hulpmiddel bij het stoppen met roken. Uit een systematisch onderzoek van 21 proeven blijkt dat acupunctuur in het gunstigste geval een gering voordeel biedt ten opzichte van een schijnacupunctuurprocedure wat het abstinentiepercentage op korte termijn betreft. Acupunctuur is niet doeltreffender dan placebo-technieken voor abstinentie op lange termijn. De uitvalpercentages voor acupunctuur lijken iets lager te zijn dan voor nicotinevervangende therapie.

Acupunctuur is gebruikt voor de behandeling van cocaïneverslaving in enkele honderden drugsbehandelingsprogramma's in de VS. Er zijn verschillende RCT's uitgevoerd, maar deze zijn niet systematisch geëvalueerd. Acupunctuur wordt in sommige analyses bevoordeeld, maar sommige RCT's zijn gecompliceerd door meervoudige statistische vergelijkingen: dit verhoogt de kans op een vals-positief resultaat. De meest rigoureuze RCT meldde dat patiënten die acupunctuur kregen, significant meer kans hadden om cocaïne-negatieve urinemonsters af te leveren, de vooraf gespecificeerde primaire uitkomstmaat, dan de patiënten in de controle- en de sham-acupunctuurgroep.

Er werden geen systematische reviews gevonden die het gebruik van acupunctuur voor alcoholisme of opioïdenverslaving evalueerden. Het aantal, de omvang, de kwaliteit en de bewijskracht van de RCT's die acupunctuur voor alcoholisme en opioïdenverslaving bestuderen, zijn onvoldoende om klinische beslissingen te sturen.

Systematische reviews van acupunctuur bij astma hebben geconcludeerd dat er weinig bewijs is waarop klinische beslissingen kunnen worden gebaseerd. Een aantal van de opgenomen RCT's onderzocht acupunctuur voor astma en chronische obstructieve longziekte. De RCT's waren heterogeen wat betreft patiënten, acupunctuurtechnieken, uitkomstmaten en controles.

Zij zijn ook klein, met een mediane steekproefgrootte van 25; de grootste RCT telde slechts 39 patiënten. Sommige RCT's maakten gebruik van geïnduceerde astmamodellen om een goede experimentele controle mogelijk te maken. Hoewel zij een fysiologisch voordeel van acupunctuur op de longfunctie lijken aan te tonen, zijn deze studies niet gerepliceerd en geven zij slechts een beperkt inzicht in het klinisch nut van acupunctuur bij astma. Onlangs zijn twee kleine gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken gepubliceerd die eveneens beperkte informatie verschaffen over de klinische doeltreffendheid van acupunctuur bij de behandeling van astma.

Twee systematische reviews onderzochten acupunctuur voor misselijkheid en braken. De eerste omvatte RCT's over misselijkheid in verband met chirurgie, zwangerschap en chemotherapie. Hoewel acupunctuur geen doeltreffende techniek is wanneer deze onder anesthesie wordt toegediend, was zij in 11 van de 12 studies van hoge kwaliteit superieur aan een shametechniek. De onderzochte RCT's lieten consistente resultaten zien tussen verschillende onderzoekers, verschillende patiëntengroepen en verschillende vormen van acupunctuurpuntstimulatie. Bij de kwaliteitsbeoordeling werd geen rekening gehouden met de verhulling van de toewijzing en twee studies met een niet-verhulde toewijzing werden in de hoofdanalyse opgenomen. De tweede analyse, die gericht was op postoperatieve emesis, verbeterde de oorspronkelijke analyse door studies met onduidelijke toewijzing uit te sluiten en rapporteerde een meta-analyse. Gegevens van 19 studies met 1679 patiënten werden geanalyseerd. Acupunctuur verminderde zowel misselijkheid (relatief risico vergeleken met placebocontrole 0,4; 95% CI 0,2 tot 0,7; vijf RCT's) als braken (relatief risico vergeleken met placebocontrole 0,5; 95% CI 0,35 tot 0,65; acht RCT's) bij volwassenen in de onmiddellijke postoperatieve periode. Deze resultaten waren redelijk robuust voor gevoeligheidsanalyses van de grootte en de kwaliteit van de studie. Van vier andere RCT's over postoperatief braken meldden er twee een afname van misselijkheid en braken95 96 en twee meldden geen verschil tussen acupunctuur, acupressuur en schijnbehandeling. Voor chemotherapie-gerelateerde misselijkheid was een van de bevindingen van de eerste review dat de gegevens voor deze indicatie zwakker waren dan voor postoperatief braken.93 Een daaropvolgende RCT van hoge kwaliteit (n=104) die een verborgen vergoeding, schijncontrole en zorgvuldige blindering omvatte, vond klinisch en statistisch significante verschillen in braken tussen acupunctuur en controle. In een ander klein onderzoek met 17 vrouwen die chemotherapie ondergingen voor borstkanker, werd een significante afname van misselijkheid gevonden in de acupressuurgroep.

Voor zwangerschapsgerelateerde misselijkheid wees de eerste studie uit dat acupunctuur een profylactisch effect zou kunnen hebben, maar er waren geen gegevens over acupunctuur voor de behandeling van ernstig braken. Meer recent meldde een gerandomiseerd, geblindeerd, cross-over onderzoek bij 33 zwangere vrouwen met hyperemesis significante klinische verbeteringen met acupunctuur en statistisch significante verschillen tussen acupunctuur en sham. Een andere RCT (n=55) vond geen effect van acupunctuur op zwangerschapsgerelateerde misselijkheid. In een klein aantal pediatrische studies die in de daaropvolgende evaluatie werden vermeld, werden geen verschillen gevonden tussen acupunctuur en controle.

Twee daaropvolgende dubbelblinde, sham-gecontroleerde RCT's gebruikten acupunctuurpunten die speciaal voor de pediatrische populatie waren gekozen. Beide RCT's omvatten een totaal van 115 kinderen en vonden vergelijkbare resultaten; het braken binnen 24 uur na de operatie was ongeveer 20% bij acupunctuurpatiënten, vergeleken met ongeveer 60% bij de controles. Drie andere RCT's (met een totaal van 224 kinderen) onderzochten de stimulatie van het P6 acupunctuurpunt. Twee van deze drie onderzoeken vonden geen effect van acupunctuur op postoperatief braken. De derde studie vond een significante afname van braken bij kinderen die laseracupunctuur kregen.

L'acupuncture est-elle une technique sûre et sans dangers ?

Des effets indésirables graves, notamment un pneumothorax, des lésions vertébrales et la transmission de l'hépatite B, ont été signalés dans la littérature, mais ils sont rares et sont généralement associés à des acupuncteurs non autorisés et mal formés. Une revue systématique des études prospectives sur la sécurité de l'acupuncture n'a trouvé que deux cas de pneumothorax et deux cas d'aiguilles cassées sur un quart de million de traitements. Une étude prospective des praticiens japonais de l'acupuncture n'a enregistré que 94 événements indésirables mineurs, les plus fréquents étant l'oubli d'aiguilles et des malaises, mais aucun événement indésirable grave sur 65 000 traitements. Une étude des physiothérapeutes suédois pratiquant l'acupuncture a enregistré de manière prospective les effets secondaires au cours de plus de 9000 épisodes de soins. Bien que des saignements mineurs ou des hématomes aient été signalés après près d'un traitement sur cinq, d'autres effets indésirables mineurs tels que la fatigue ou la transpiration étaient rares. Aucune complication grave n'a été constatée.

Plus récemment, une étude britannique impliquant 574 acupuncteurs a rapporté des événements indésirables et des réactions au traitement associés à 34 407 traitements. Aucun effet indésirable grave n'a été signalé, bien qu'il y ait eu 43 effets indésirables mineurs, dont un quart environ concernait des nausées graves et des évanouissements. En outre, une récente enquête prospective menée au Royaume-Uni sur 31 822 consultations auprès de 78 médecins et physiothérapeutes pratiquant l'acupuncture a fait état d'un taux de 14 événements indésirables mineurs mais significatifs (tels que des maux de tête ou des évanouissements) pour 10 000 consultations d'acupuncture.

Chinese acupunctuur door moxibustie

Chinese geneeskunde (TCM). Het is de studie van meridianen en collateralen, acupunten, acupunctuurtechnieken, en de wetten van preventie en behandeling van ziekten door acupunctuur-moxibustie. Duizenden jaren geleden gebruikte de oude Chinese geneeskunde de bian stone (naaldsteen) als instrument om ziekten te behandelen, ontdekte vervolgens de punten en vond speciale acupunctuurinstrumenten uit. Geleidelijk aan ontstond de "theorie van meridianen en collateralen", een behandelingssysteem dat rijk is aan zowel praktijk als theorie, en dat wereldwijd wordt toegepast. Al duizenden jaren heeft acupunctuur-moxibustie enorm bijgedragen aan de groei en de gezondheid van de Chinese bevolking. Vandaag de dag, zelfs met de snelle ontwikkeling van de medische wetenschap, wordt het beschouwd als een belangrijk onderdeel van het Chinese culturele erfgoed.

Sinds de stichting van het nieuwe China heeft de wetenschap van acupunctuur-moxibustie zich snel ontwikkeld met de aandacht en steun van de regering.

Er zijn talrijke studies verricht, met name naar het functionele mechanisme van acupunctuur-moxibustie, waardoor het een leidende rol heeft gekregen in de modernisering van de TCM.

Onderzoek naar het mechanisme van acupunctuur analgesie heeft een aantal gebieden van het functionele mechanisme van acupunctuur aan het licht gebracht. Deze verwezenlijkingen zijn in academische kringen internationaal erkend en China neemt op dit gebied dan ook een vooraanstaande positie in. In de jaren vijftig was het wetenschappelijk onderzoek naar acupunctuur-moxibustie gericht op het publiceren en populariseren van de basiskennis van deze wetenschap en op het samenvatten van de klinische praktijk van acupunctuur-moxibustie in het algemeen. In de jaren '60 werd de acupunctuur-moxibustie en acupunctuur-anesthesie. acupunctuur-anesthesie uitgevoerd.

In de jaren zeventig werden veel georganiseerde studies ondernomen naar de klinische toepassingen en principes van acupunctuuranesthesie en het mechanisme van acupunctuuranalgesie. In de jaren tachtig werd het onderzoek naar de klinische toepassingen en beginselen van acupunctuur-moxibustie en acupunctuur-anesthesie, alsmede het onderzoek naar meridianen en collateralen, op een georganiseerde en planmatige manier bijeengebracht. In november 1987 werd in China de World Foundation of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS) opgericht, met hoofdkwartier in Beijing. Professor Hu Ximin uit China werd verkozen tot voorzitter van de eerste WFAS-conferentie.

In de jaren '90 verliet de wetenschap van acupunctuur-moxibustie China voor de buitenwereld. In de jaren negentig verliet de wetenschap van acupunctuur-moxibustie China voor de buitenwereld en combineerde zich met de moderne wetenschap, waardoor het een onlosmakelijk onderdeel werd van de medische wetenschap van de wereld. Sinds de jaren tachtig is in de basistheorie van acupunctuur en moxibustie "Meridiaan- en collateraal onderzoek" opgenomen in het speciale deel van de theorie. meridiaan- en collateraal onderzoek" in het speciale plan van alle grote onderzoeksprojecten van de staat (Staatsklimplan).

Dankzij het onderzoek van de laatste halve eeuw heeft de wetenschap van de acupunctuur-moxibustie het voortouw genomen in de modernisering van de TCM.

Enkele bronnen over acupunctuur

Gong CZ, Liu W. Two Evidence-Based Acupuncture Models. Chin J Integr Med. 2020 Jan;26(1):3-7. doi: 10.1007/s11655-019-3177-5. Epub 2019 Nov 9. PMID: 31705449.

Sierpina VS, Frenkel MA. Acupuncture: a clinical review. South Med J. 2005 Mar;98(3):330-7. doi: 10.1097/01.SMJ.0000140834.30654.0F. PMID: 15813160.

Sun R, Yang J. [Application and inheritance of moxibustion in modern acupuncture-moxibustion school]. Zhongguo Zhen Jiu. 2021 Jun 12;41(6):641-4. Chinese. doi: 10.13703/j.0255-2930.20201016-k0010. PMID: 34085481.

Stux G., Berman B., Pomeranz B. Basics of Acupuncture, 5th Edition. Read the book online, 2008 Mai.